This website uses cookies. Find out more or .
niú nǎi
n. cow milk
80%     120%

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Simplified stroke orders are based on the 'Standard of National Commonly-used Mandarin Chinese Characters (现代汉语通用字笔顺规范)', issued by the China National Language and Character Working Committee (国家语言文字工作委员会) on April 7th 1997. Traditional stroke orders are based on information issued by the Taiwan Ministry of Education.
EXAMPLES
​。
​。
wǒ tiān tiān hē niú nǎi .
phr. I drink milk every day.
xiān niú nǎi
phr. fresh milk
quán zhī niú nǎi
phr. rich-fat milk
dī zhī niú nǎi
phr. low-fat milk
tuō zhī niú nǎi
phr. skimmed milk
niú nǎi bīng qí lín
phr. ice milk
​,​。
​,​。
tā zhèng zài jié shí jiǎn féi, měi tiān zhǐ kào hē niú nái bǔ chōng yíng yǎng .
phr. She is on a diet to lose weight and only supplements her nutrition with milk.
​。
​。
nà gè mā ma zhèng zài wèi xiǎo hái hē niú nǎi .
phr. The mother is feeding her baby with milk.
​,​?
​,​?
qǐng wèn, niú nǎi zài shén me dì fang ?
phr. May I ask, where is the milk?
​,​。
​,​。
zài bù chú lǐ de huà, zhè xiē niú nǎi dōu huài diào le .
phr. If the milk is not sold at the reduced price, it would go bad.
yì bēi niú nǎi
nphr. a cup of milk
yì hé niú nǎi
phr. a carton of milk
wēn rè de niú nǎi
nphr. warm milk
​?
​?
nǐ shì yào rè de niú nǎi hái shì lěng de niú nǎi
phr. Do you want hot milk or cold milk?