This website uses cookies. Find out more or .
réng rán
adv. still, yet

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Simplified stroke orders are based on the 'Standard of National Commonly-used Mandarin Chinese Characters (现代汉语通用字笔顺规范)', issued by the China National Language and Character Working Committee (国家语言文字工作委员会) on April 7th 1997. Traditional stroke orders are based on information issued by the Taiwan Ministry of Education.
EXAMPLES
​,​。
​,​。
wǒ shuō le yí gè xiǎo shí, dàn shì réng rán méi yǒu rén lí jiě .
phr. I've been talking for an hour, but still nobody understood me.
​,​。
​,​。
jín guǎn tiān qì bù hǎo, wǒ men réng rán jué dìng qù pá shān .
phr. Though the weather is not good, we still decided to go to climb the mountain.
​。
​。
xīng xing de qǐ yuán réng rán shì yí gè ào mì .
phr. The origin of stars is still a mystery.
​。
​。
tā zài jǐn jí de guān tóu réng rán néng bǎo chí lěng jìng .
phr. He can keep calm even in critical moments.
​,​。
​,​。
tā suī rán yǐ jīng shì bǎi wàn fù wēng, dàn shēng huó réng rán hén jián pǔ .
phr. Though he is a millionaire, he still lives a simple life.
​,​。
​,​。
suī rán tā yǐ jīng nián guò bàn bǎi, dàn shēn tǐ réng rán hěn jiàn kāng .
phr. Though more than fifty years old, he is still quite healthy.
​,​。
​,​。
tā suī rán yǐ jīng chéng nián le, dàn réng rán xiàng gè xiǎo hái zi shì de .
phr. He still behaves like a child even though he has grown up.
​。
​。
wǒ rèn wéi nà wèi qiú yuán réng rán yǒu huò shèng de jī huì .
phr. I think that player still has a chance of winning.
​。
​。
zhè zhǒng zuò fǎ zài fēi zhōu mǒu xiē dì qū réng rán hěn shèng xíng .
phr. The practice is still very popular in some parts of Africa.
​,​。
​,​。
tā zhè jǐ tiān yǒu qīng wēi de gǎn mào, dàn réng rán jiān chí shàng bān .
phr. She had a slight cold these past few days, but she still went on to work.
​,​。
​,​。
jín guán nǐ bèi pàn le wǒ, dàn shì wǒ réng rán ài nǐ .
phr. Even though you betrayed me, I still love you.