This website uses cookies. Find out more or .
zhì zào
v. make, produce, manufacture; create, engineer, fabricate
80%     120%

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Simplified stroke orders are based on the 'Standard of National Commonly-used Mandarin Chinese Characters (现代汉语通用字笔顺规范)', issued by the China National Language and Character Working Committee (国家语言文字工作委员会) on April 7th 1997. Traditional stroke orders are based on information issued by the Taiwan Ministry of Education.
EXAMPLES
​。
​。
zhè gè gōng cháng zhǔ yào zhì zào zì xíng chē .
phr. This factory mainly produces bicycles.
​。
​。
zhè kuài dì tǎn shì bō sī zhì zào de
phr. This carpet was made in Persia.
zhì zào shāng
n. manufacturer, maker
​,​。
​,​。
nǐ de wén zhāng chún shǔ shì diān dǎo shì fēi, zhì zào hùn luàn .
phr. Your passages were filled with reversal of right and wrong, and tend to stir up confusion.
​,​。
​,​。
ruǎn ruò de rén děng dài jī huì,jiān qiáng de rén zhì zào jī huì .
phr. Weak men wait for opportunities, but the strong men make them.
​。
​。
zhè xiē dōu shì shǒu gōng yè zhì zào de shāng pǐn .
phr. These are all hand-made commodities.
zhì zào jiè kǒu
phr. make up an excuse
zhì zào yè
n. manufacturing industry
qīng gōng zhì zào
n. light industrial manufacturing
zhì zào gōng chǎng
n. manufacturer, manufacturing plant
zhōng guó zhì zào
phr. made in China
jī qì zhì zào yè
nphr. machine-building industry
láo dòng mì jí xíng zhì zào yè
phr. labor-intensive manufacturing
zhì zào dòng luàn
phr. to cause disturbance
zhì zào fèi yòng
phr. cost of production
zhì néng zhì zào
phr. intelligent manufacturing
便​。
便​。
zhí wù xū yào dàn yǐ biàn yú zhì zào dàn bái zhì
phr. Plants need nitrogen in order to produce proteins.
cù jìn zhì zào yè zhuǎn xíng shēng jí
phr. promote transformation and upgrading of the manufacturing industry
jiàn cái zhì zào shāng
phr. building material manufacturer
zhì zào zhí xíng xì tǒng
phr. Manufacturing Execution System (MES)